Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en het belang van de school wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd.. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.​

Meer informatie en het volledige reglement vindt u hier

Veiligheid op school - de vertrouwenspersonen
Op de St. Jan zijn Rianne Stuij , Melanie Tavenier en Anita Moekoet contactpersonen.
Binnen ons schoolbestuur, de ASKO, zijn er twee vertrouwenspersonen namelijk:

Mevrouw E. Brouwer, telefoon 06-3163 1611 ebrouwer@hetabc.nl

De heer B. Dieker, (neemt geen nieuwe klachten aan) bendieker@gmail.com

Verwerking leerlingengegevens en privacy
De ASKO heeft een reglement opgesteld ter bescherming van persoonsgegevens van leerlingen en ouders. Uiteraard willen de scholen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders.

Als een leerling of diens ouders een klacht hebben over de manier waarop de school omgaat met persoonsgegevens, dan is de Klachtenregeling van de ASKO van toepassing.​