Klachtenregeling & Veiligheid op school

Als ouder (of leerling) kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u daarom van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Als u er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als u niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning van de interne contactpersonen op school. Deze interne contactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

De interne contactpersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt de contactpersoon u begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost.

De contactpersoon lost jouw klacht niet zelf op, maar zal u ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing.

Op de St. Jan zijn, Melanie Tavenier en Anita Moekoet de interne contactpersonen.

Binnen ons schoolbestuur, de ASKO, zijn er twee externe vertrouwenspersonen namelijk:

• Mevrouw E. Brouwer, telefoon 06-3163 1611 ebrouwer@hetabc.nl

• De heer Arnoud Kok, telefoon 070-2600032B arnoud@cvp-plus.nl

Om de veiligheid van onze leerlingen te onderzoeken en vervolgens actie te ondernemen gebruiken wij “Zien” en een eigen instrument. · Zie voor meer informatie onze website www.stjanschool.nl - publicaties

· We handelen conform de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Pesten

Als een leerling pesten ervaart, dan is het ook zo. Samen met hem of haar en de andere betrokkenen gaan we in gesprek en proberen we dit op te lossen. Een goed en veilig klimaat is immers een voorwaarde om met plezier naar school te gaan en te komen tot leren. Indien noodzakelijk worden de ouders hierbij betrokken en/of worden gerichte interventies ingezet. Een goed en veilig klimaat is een zaak voor iedereen. We laten ons daarbij leiden door onze drie B’s (Bewust – Betrokken – Betrouwbaar). De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat vindt u hier

De klachtenroute in schema:

image copy copy copy