​Ook aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten drie ouders en drie leerkrachten. De directeur en de adjunct-directrice zijn adviserend lid.

De raad vergadert drie keer per jaar en adviseert het bestuur en/of de directie gevraagd en ongevraagd over schoolaangelegenheden. De medezeggenschapsraad is enigszins vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De vergaderingen vinden 's avonds plaats en zijn openbaar voor leerkrachten en ouders.

Over sommige onderwerpen stelt het bestuur de medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen: bijvoorbeeld over de aanstelling van de schoolleiding of de regeling van de vakantie.

Bij andere zaken heeft het bestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan fusie of opheffing van de school.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Naast de medezeggenschapsraad heeft het bestuur van de ASKO een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze gmr hebben leden van verschillende medezeggenschapsraden van ASKO-scholen zitting. Deze raad vergadert direct met het bestuur van de stichting.

Leden van de MR
Voorzitter:
Diederik Rijpstra (vader Broos 5b) en Anne Brouwer (leerkracht St. Janschool)

Leden:
Laura Hartveld (leerkracht St. Jan)
Mirthe Stevens (leerkracht St. Jan) 
Fanny Tijssen (leerkracht St. Jan) 
Jelmer Boukes (vader van Lux 3a)
Koendert Rook (vader van Yeliz 1-2e) 
Joyce Donat (moeder van Finn en Ties groepen 6) 

​​Contact
De MR is ook per mail bereikbaar: stjan.mr@askoscholen.nl