Kinderen mogen vanaf de dag dat zij 4 jaar worden naar school. Een kind van 5 jaar is volgens de wet leerplichtig en moet alle lessen volgen die de school organiseert binnen de schooltijden. Overigens mag u uw kind tot de zesde verjaardag vijf uur per week thuishouden, als een gewone schoolweek nog te zwaar is. U hoeft hier geen verlof of toestemming voor te vragen. U moet het wel even melden op school.

In sommige gevallen kan er voor leerplichtige kinderen buiten de schoolvakanties extra verlof worden aangevraagd. Het aanvraagformulier kunt u bij de directie ophalen.

Vakantieverlof
Vakantieverlof voor is kinderen van wie de ouders/verzorgers vanwege het specifieke beroep van één van hen alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan. De schoolleider kan dit verlof alleen verlenen wanneer een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële vakanties mogelijk is. De ‘specifieke aard van het beroep’ moet blijken uit een gewaarmerkt document afgegeven door de werkgever of indien de ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring. Het verlof mag maar eens per jaar worden verleend, mag niet langer duren dan 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden tijdens de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlofregeling gewichtige omstandigheden
In sommige gevallen kan verlof gegeven worden buiten de schoolvakanties (wettelijk verlof):

 • Tien dagen of minder per schooljaar in verband met gewichtige omstandigheden. De aanvraag dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering bij de schoolleiding te worden ingediend.
 • Tien dagen of meer per schooljaar in verband met gewichtige omstandigheden. De aanvraag dient minimaal 8 weken van tevoren bij de schoolleiding te worden ingediend. Deze legt de aanvraag voor aan de leerplicht(plus)ambtenaar.
 • Bij het moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren.
 • Verhuizing: ten hoogste één dag.
 • Bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: 1 dag als het huwelijk binnen de woonplaats van het kind wordt gesloten, 2 dagen als het buiten de woonplaats van het kind wordt gesloten.
 • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: in overleg met de schoolleider van de school. De aanvraag wordt ingediend bij de leerplicht(plus)ambtenaar van het stadsdeel waarin de school gevestigd is.
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad: ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad: 1 dag.
 • Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag.
 • Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
  Om extra verlof aan te vragen, dient u een formulier ​uit te printen, in te vullen en te ondertekenen. Daarna kunt u het formulier inleveren bij de directie.

Formulieren aanvragen extra verlof

Hier kunt u de formulieren voor het aanvragen van extra verlof downloaden:​